என்னைப்பற்றி!

  அந்த பிரம்மனுக்கே என்னை படைக்கும் 
  வரம் தந்தவன் நான் ....................
  எந்த சண்டைகளுக்கும் கத்தி எடுக்காத 
  என் கரங்கள், பாதிக்கப்பட்ட இதயத்தின் 
  கண்ணீரை துடைக்கும் முதல் கரமாய்...........
  ..........................................................
  மகேஷ்வரன்.....MCA   Maheswaran.M                          
  www.neerodai.com.